A lengyeltóti iskola 1998. március 15-e óta viseli a Kossuth-díjas költő nevét, aki gyermek- és ifjúkorát töltötte a településen, és a későbbiekben is hangsúlyozta a „felnevelő tájhoz”, Lengyeltótihoz való kötődését. A pusztaberényi bakter fiának emberségét, egyszerű közvetlenségét, nagyszerűségét, a szülőföldhöz való ragaszkodását, példaként állítjuk a Pogányvölgyben felnövekvő nemzedéke elé. Élete, a világról vallott hitvallása és irodalmi munkássága meghatározza iskolánk nevelésfilozófiáját, helyi tantervét, egész tevékenységstruktúráját, amely követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint gyermekközpontú.

Az iskolát szolgáltató intézménynek tekintjük, amely a gyermekekért van. Arra törekszünk, hogy a saját életkorukat megélni engedő iskolai légkört teremtsünk, ahol jól érzi magát a gyermek és a felnőtt egyaránt, ahol a társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapulnak; ahol a műveltség módszeres és irányított elsajátítása által kiformálódik a teljes ember. Hitünk szerint az iskolának az a dolga, hogy a diákot értelmének gyakorlására késztesse.Iskolánkban a tanuló is alkotó részese a tanítás - tanulás folyamatának. Reményeink szerint „megtanul” helyesen és okosan tanulni, felkeltjük benne a tudás iránti vágyat, felfedezi az alkotás izgalmát és örömét, s hozzásegítjük ahhoz, hogy megtalálja azt, amit felnőttként „csinálni” szeretne. 

Nyitott iskola vagyunk, nem hagyjuk figyelmen kívül a környezet értékközvetítő, szocializáló hatásait; igényt tartunk a helyi társadalom pedagógiai potenciáljára, partnerként kezeljük a családot, a gyereket, a szülőt és a társadalmi környezetet.

Tudomásul vesszük, hogy a gyermeki személyiség fejlődése szociálisan determinált, és a differenciáló szociális feltételek hatásai esélyegyenlőtlenségek formájában szükségképpen kifejezésre jutnak az iskolánkban. Természetes vállalásunk tehát a művelődési egyenlőtlenségek mérséklésére való törekvés és a tanulók egész élettevékenységének pedagógiai átfogása. 

A gyermekközpontú iskolai tevékenység minden eleme a sokoldalú személyiségfejlesztést szolgálja, melynek legfontosabb összetevői: az alapvető készségek biztosítása, a képességek fejlesztése, a tehetséggondozás, a szociális hátrányok, tanulási nehézségek enyhítését segítő foglalkozások, felkészítés az önálló ismeretszerzésre.

Nem tesszük üvegházzá az iskolát! A társadalom ugyanis nem egyenlőségeket tartalmaz, hanem konfliktusokat, amelyeket oldani lehet, oldani kell. Ezért a konfliktuskezelés képességének fejlesztése iskolánkban kiemelkedően fontos feladat.

Pedagógiai alapelveink a humanizmus és az optimizmus, a gyermek tisztelete és megbecsülése. Magunkénak valljuk azt a tételt, hogy minden egészséges gyermek idővel teljes értékű emberré nevelhető, de a kompetenciák kialakítása megkívánja az egyéni képességek szerinti tanulásszervezést. Ezért iskolánkban az értelmi képesség, a nyelvi készség, a nemek szerinti eltérés, a különböző műveltségterületeken nyújtott teljesítmény, a művészeti területeken mutatott adottságok, képességek szerinti differenciált csoportokban folyó oktató – nevelőmunkát valósítjuk meg, hagyományos tanórai keretben, részben homogén csoportokban. 

A tehetséggondozásban az intelligencia és az általános műveltség fejlesztése mellett a kreativitást, a felzárkóztatásban az általános műveltség megalapozását, a személy-központúságot hangsúlyozzuk. Utóbbi területen nagyobb szerepet kap a normakövető magatartásnak, mint értéknek a közvetítése. A tanuló egyéni fejlődéséhez mért eredmények hangsúlyozásával, a sikereken keresztül történő munkát tartjuk célravezetőnek. 

Az ismeretszerzést, tanulást, képesség - és készségfejlesztést, érték- és normaközvetítést a tanulói aktivitásra épülő pedagógiai módszerekkel, modern oktatástechnikai eszközökkel tartjuk hatékonynak.Nem kínálunk előre gyártott gondolkodási elemeket! Nem feledkezünk meg arról, hogy az oktatási – nevelési folyamatban a gyermek nem lehet csak érték-elfogadó vagy érték-befogadó lény.Az a szándékunk, hogy a gyermek segítségünkkel megalkossa a maga értékrendjét, s azt is megtanulja, hogy azt minduntalan újra kell alkotnia.

A cigány származású tanulókkal való foglakozást egyenrangúnak tekintjük a többiekkel való törődéssel.Csökkenteni igyekszünk a túlkorossá válást okozó szociokulturális tényezők hatását, segítjük évvesztés nélküli továbbhaladásukat és az általános iskola sikeres elvégzését, ezzel alapozva meg a társadalmi integrációjukat. 

Valljuk, hogy az iskola nemcsak szocializációs rendszer, mentálhigiénés erőforrás is. Egyszerre oktató - nevelő és intervenciós rendszer, információs és egészségközpont. Ezért az iskolánkban kiemelt szerepet kap a lelki egészségtan.

A tanulók teljes személyiségének integrált fejlesztését, értékrendjük megalapozását, korszerű ismereteik, képességeik, jártasságaik, készségeik kialakítását, bővítését és fejlesztését csak konkrét ismeretszerzés és önálló tanulás függvényében tartjuk lehetségesnek. Ennek érdekében a legfontosabbaknak tartjuk asaját (egyéni) hatékony tanulási technikák és módszerek kialakítását,szülőföldünk, lakóhelyünk, hazánk és népünk kultúrájának, hagyományainak, történelmi emlékeinek megismerését, megőrzését, tiszteletben tartását,más népekkel szembeni toleranciát és elfogadó attitűd kialakítását,a demokratikus magatartásformák elsajátíttatását,a Föld globális problémáinak megértését,a különféle kommunikációs csatornákon nyert információk értelmezésének és feldolgozásának segítését, az egészséges életvitel, egészségvédelem technikájának elsajátítását,a környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítását.

1998-ban dr. Szebenyi Péter iránymutatásai mellett, Fürstné dr. Kólyi Erzsébet közvetlen segítségével dolgoztuk ki pedagógiai programunkat, és írtunk egyedi helyi tantervet. Nagy kihívás volt ez! De a tantestület kiválóan megfelelt ennek: az akkreditáció pedig bizonyította a nevelőtestület felkészültségét, sikerélményt nyújtott és önbizalmat is adott.

2000 óta országosan is ismert és elismert szakmai innovációs központ vagyunk. Azóta számít ránk az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve annak háttérintézményei: korábban a Pedagógus-továbbképző és Módszertani Központ és a Comenius Minőségfejlesztési Programigazgatóság, a SuliNova és a Közoktatási Minőségfejlesztési Központ, illetve ma az Educatio Kht..

A Disputa az iskoláról elnevezésű közoktatási konferencia mára egyike a legrangosabb szakmai fórumnak. Előadói az ország különböző egyetemeinek, főiskoláinak ismert oktatói. Évről évre februárban, Fodor András születésnapjához közeli napon rendezzük meg.

Úttörő szerepet vállaltunk a közoktatási minőségfejlesztési modellek kipróbálásában és fejlesztésében. A Comenius II. modellt építettük ki, majd multiplikátorként más intézményekben segítettük a partnerközpontú működés kialakítását. Munkánkért 2002-ben az elsők között – Somogyban elsőként! – részesültünk elismerésben a Közoktatás Minőségért Díj Kiválóság kategóriájában.

Részt vettünk az Összetartó Társadalom projekt kipróbálásában és fejlesztésében. A kísérlet célja olyan oktatási programcsomag kidolgozása, amely segíti az előítélet-mentes társadalmi együttélés megalapozását az intézményes nevelés eszközeivel.

Fejlesztőmunkánk minőségét mutatja, hogy iskolánk lett egyike annak a négy modellintézménynek, amelyet felkértek arra, hogy a záró konferencián mutassa be a projektjét.

Több évre nyúlik vissza a szakmai együttműködésünk az egri Eszterházy Károly Főiskola pszichológia és szociológia tanszékeivel. Dr. Estefánné Varga Magdolna és dr. Ludányi Ágnes sokat segítettek az egyéni bánásmódot igénylő tanu-lók fejlesztő programjának a kidolgozásában. Ez a fejlesztő munka lett az alapja a tanulók képességkibontakoztató és integrációs programjának, és ez tette a nevelőtestületet alkalmassá a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésére.

Az ELTE módszertani kutatócsoportjával 2000 óta tart a szakmai együttműködésünk. Pedagógiai programunkra nagy hatással volt (és van) dr. Nahalka Istvánnak a tanítási-tanulási folyamatról, a pedagógiai innovációról vallott felfogása. Az „osztálytermi munka” megújulását szolgálja az a dr. Szivák Judit és dr. Ollé János vezette kísérlet, amely a kooperatív technikák alkalmazhatóságát vizsgálja különböző tantárgyak esetében.

Iskolánk az un. TIOK-kísérlet somogyi bázisiskolája. Ebben a 2013-ig tartó fejlesztőmunkában a Tolna Megyei Pedagógiai Intézettel közösen veszünk részt egy 8 tagú konzorcium részeként. A kísérlet célja térségi kompetencia-fejlesztő központok kialakítása, amelyek alkalmasak arra, hogy segítsék a kompetencia alapú oktatás és nevelés elterjedését, s ezzel a szemléletváltást a pedagógusok körében. Iskolánk A szövegértési-, a matematikai-, az életpálya építési-, a szociális és életviteli- valamint az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését szolgáló projektek kipróbálásában vesz részt az 1 – 2., valamint az 5 – 6. évfolyamokon.

Ez a felsorolás korántsem teljes. De talán igazolja, hogy iskolánk nem véletlenül érdemelte ki a mindenkori oktatásirányítás és a szakma odafigyelését és megbecsülését.

Természetesen ennek a munkának a legfontosabb feltételének azt tartjuk, hogy a mi iskolánkban mindig koherens személyiségű ember tanítson! Olyan, akinek van önbecsülése, pozitív énképe, tudja a maga társadalmi fontosságát. Olyan, aki rendelkezik empátiás készséggel, képes megérteni és elfogadni diákjait minden hibájukkal, egyedi vonásukkal együtt. Tudja, hogy az egész lényével nevel, ezért a fő tulajdonsága a kongruencia.

A lengyeltóti iskola pedagógusai az átlagosnál nyitottabbak és befogadóbbak a szakmai innovációkat illetően. Ennél fogva több továbbképzésen vesznek részt, és többet is dolgoznak, mint általában a pedagóguskollégák. Ennek eredményeként felkészültebbek is, és módszertani kosaruk az átlagosnál nagyobb kínálatot tartalmaz.

Lengyeltóti büszke az iskolájára. A nevelőtestületnek 2002-ben a város legrangosabb kitüntetését a Lengyeltótiért kitüntető címet adományozta a képviselő-testület.